Is nasc idir Teastas Sóisearach agus an Ardteistiméireacht atá san Idirbhliain.

Reasúnaíocht

Oideachas chun aibíocht a chothú sna daltaí agus béim ar fheasacht sóisialta agus méadú ar chumas sóisialta na ndaltaí.
Oideachas trí thaithí a fháil sa saol oibre mar bhunchloch ar fhorbairt phearsanta agus aibíocht a bhaint amach.  Scileanna ginearálta, teicniúla agus acadúla a chur chun cinn, le béim ar fhoghlaim idirdhisciplíneach agus féindírithe.neral, technical and academic skills with an emphasis on interdisciplinary and self-directed learning

Aidhmeanna
Forbairt Phearsanta

Chun do phearsantacht féin a fhorbairt agus féin-íomha níos dearfaí a chruthú

Stáidéar

Scileanna foghlamtha neamhspleacha a fhorbairt a bheidh oiriúnach don timthriall Sinsearach.

Gairmréim

Taithí a fháil ar ionaid oibre lasmuigh den scoil agus ar ghairmeacha éagsúla.

Sóisialta

Eolas a fháil ar an sochaí ginearalta agus scileanna a fháil chun déileáil le daoine.

Clár agus ábhair

Déanann na daltaí stáidear ar grúpa ábhar san Idirbhliain don bhliain ar fad, ina measc na hábhair éigeantacha don Ardteistiméireacht, (Gaeilge, Béarla, Matamaitic, Fraincís, Gearmáinis), chomh maith le Teagasc Creidimh agus Ríomhairí.

Tugtar seans dóibh triail a bhaint as na hábhair a bhíonn ar fáil don Ardteistiméireacht i rith modúil 7 nó 9 seachtain. Cabhraíonn sé sin leo agus rogha na n-ábhar á dhéanamh i mbliain 5.

Cuirfear raon de mhodúil eile in oiriúnt don Idirbhliain ar fáil, chun spléachadh a thabhairt dosna daltaí ar ábhair eile agus chun a scileanna éagsúla a fheabhsú.

Croílár don bhliain ar fad:

Gaeilge
Béárla
Matamaitic
Fraincís/Gearmáinis
Comhairleoireacht
Teagasc Creidimh
Corp Oideachais
Ríomhairí

Ábhair Roghnacha Modúil

9 seachtain

Gnó
Stair
Tíreolas
Cúntasaíocht
Bitheolas
Fisic
Ceimic
Ealaín
Ceol
Eacnamaíocht Bhaile

Modúil na hIdirbhliana

7 nó 9

Seapáinis
Spáinnis
Sábháilteacht ar bhóithre
Meánchumarsáid
Spórt
Turasanna timpeall BÁC

Modúil na hIdirbhliana don bhliain ar fad

Gairneoireacht
Scannánaíocht
YSI
Mionchomhlacht

Taithí Oibre & Obair Dheonach

Roghnaíonn na daltaí an t-ionad iad féin agus déanann siad é a eagrú. Cabhraíonn Comhairleoir Gairme agus Comhordaitheoir na hIdirbhliaina leo ach is orthu féin an fhreagracht é a eagrú.

I rith na seachtaine ní fhreastalaíonn siad ar scoil ach caitheann siad an tseachtain san eagraíocht roghnaithe acu. Ag deireadh na seachtaine cuireann an fostaitheoir tuairisic ar aghaidh chuig an scoil. Coimeádann an dalta dialann macnaimh chomh maith. Déanann Comhordaitheoir na hIdirbhliana monatóireacht ar an taithí oibre chun dul chun cinn na ndaltaí a mheas.

Obair Dheonach

Mar scoil Doiminicáineach déantar iarracht ár ndaltaí a spreagadh chun sochaí chóir a lorg. “We aim to educate our students to be people of
integrity and responsibility, whose potential has begun to be realised and who will use their gifts to contribute to a more just society.” (Domincan Way- In search of Truth). Chun é seo a chur i bhfeidhm caitheann na daltaí coicís ag obair in eagraíochtaí charthanachta nó deonacha – seachtain ag tus mí na Nollag agus seachtain eile i mí Bealtaine. Áiteanna inar chabhraigh daltaí ná – teach súip Caipisíneach, eagraíochtaí a thugann cabhair d’ainmhithe, Friends of the Elderly, teach altranais TLC agus St Michael’s House. Tugann sé tuiscint níos fearr do na daltaí ar an obair a dhéanann na heagraíochtaí sin chun sochaí níos cóire a spreagadh. Go minic leanann na daltaí ar aghaidh ag cabhrú san eagraíocht agus is féidir leo an obair sin a chur le Gradam An Gaisce.

Nótaí

1. Obair Dheonach Seo obair in eagraíocht charthanach a dhéanann obair ar son dhaoine eile. Eagraíocht neamhbhrabúis atá i gceist.m.s. siopaí carthanacha, teach súip, teach altranais etc.
2. Taithí Oibre Moltar do dhaltaí socrúchán a fháil i dhá ionad difrúil más féidir in ionad na dhá seachtain a chaitheamh san áit ceanna.

Imeachtaí Eile

Mar chuid de chlár na hIdirbhliana tugtar deis do dhaltaí páirt a ghlacadh i raon imeachtaí i rith na bliana. Is í rannphairtíocht ceann de na bunaidhmeanna atá ag baint leis an gclár agus déantar iarracht na daltaí a spreagadh chun páirt a ghlacadh i ngach gníomhaíocht curtha ar fáil.

Imeachtaí eile

Cainteanna
PACT – Sábháilteacht phearsanta
Aware – Sláinte Intinne
Céardlann faoi dhrúgaí
Know About Nutrition
An Gaisce

Cúrsaí Breise

Is feidir leis na daltaí roinnt cúrsaí neamhspleácha a dhéanamh ag tréimhsí éagsúla i rith na bliana.

Gael Linn – Clár raidió agus teilifíse a dhéanamh (As Gaeilge)
Red Cross – Cúrsa garchabhair
Scannánaíocht
Introduction to Hospital Life – Mater Hospital
Royal College of Surgeons – Min Med programme.
Turasanna
Ionad oideachais allamuigh, Muineachán

Tosnaíonn an Idirbhliain le turas 2 oíche/3 lá go Muineachán ar chúrsa imeachtaí allamuigh. Is tús é seo le neartú na foirniulachta atá mar cheann de na haidhmeanna san Idirbhliain.

Kairos
Téann gach rang go Kairos, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad mar chuid den mhodúil -meánchumarsáid. Ansin foghlaimíonn siad conas clár teilifíse a chur le chéile.

Turasanna eile

Feirm Causey
Cill Chainnigh
Musaem Litríochta
Musaem CLG
Pictiúrlamm
Scátáil
W5 Béal Féiriste
Plainéadlann Ard Mhacha
Braitheann an clár ar na hacmhainní ar fáil agus suim na ndaltaí.