Leanann gach dalta timthriall 6 bliana.

Bliain  1-3

 Teastas Sóisearach

Bliain 4

Idirbhliain

Glacann gach dalta páirt san idirbhliain.

Bliain 5-6

Ardteistiméireacht

Léiríonn an tábla thíos na hábhair a bhíonn ar fáil sa scoil. Athraítear an clár ó bhliain go bliain ag brath ar éileamh agus acmhainní. Tá na hábhair éigeantacha a thógann gach dalta léirithe i ngorm agus na hábhair roghnacha i ndearg. Bíonn clár comónta san idirbhlia

Teastas Sóisearach

Gaeilge
Béarla
Matamaitic
Teagasc Críostaí
Comhairleoireacht
Corpoideachais

Fraincís
Gearmáinis

Tíreolaíocht
Stair

OSSP
OSPS

Eolaíocht
Ealaín
Eacnamaíocht Bhaile
Ceol
Teicneolaíocht
Staidéar Gnó

Ardteistiméireacht

Gaeilge
Béarla
Matamaitic
Teagasc Críostaí
Fraincís
Gearmáinis
Gairmthreoir
Corp Oideachais

Stair
Tíreolas
Fisic
Bitheolas
Ceimic
Eacnamaíocht Bhaile
Gnó
Cuntasaíocht
Ealaín
Ceol

Idirbhliain

Gaeilge
Béarla
Matamaitic
Teagasc Críostaí
Forbairt Phearsanta
Corpoideachais
Ríomhairí
Fraincís
Gearmáinis
Stair
Tíreolaíocht
Ceimic
Bitheolas
Fisic
Eacnamaíocht Bhaile
Gnó
Cuntasaíocht
Ceol
Ealáin
Taithí Oibre
Obair Dheonach
Spáinnis
Seapáinis
Drámaíocht
Gairneoireacht
Young Social Innovators
Turasanna Átha Cliath
Meánchumarsáid
Sábháilteacht ar bhóithre
Scannaíocht