Tuairisc BCF

Tuairisc BCF Bealtaine 2014 ó Roinn oideachas ar fáil anseo

Freagra na scoile ar an Tuairisc

Arna chur isteach ag an mBord Bainistíochta

Réimse 1: Tuairimí ar ábhar na tuairisce scoile

Bhí an Bord agus comhphobal na scoile thar a bheith sásta leis na pointí seo a leanas a d’aithin na cigirí:

1. Dea-cháilíocht nó ardcháilíocht leis an teagasc agus foghlaim i dtromlach na gceachtanna.
2. Nithe dearfacha le háireamh maidir le héifeachtacht na ceannaireachta donfhoghlaim:
a. Mian na bainistíochta sinsearaí leis an gcáilíocht is fearr teagaisc agus foghlama a sholáthar
b. An anailís ar ghnóthachtáil i scrúduithe teistiméireachta
C. An aird ar mholtaí tuairiscí cigireachta ábhair
d. Tacaíocht don fhorbairt ghairmiúil leanúnach ag leibhéal na ranna ábhar ón mBord
e. Cáilíochtaí breise iarchéime atá bainte amach ag múinteoirí áirithe
f. Oiliúint á cur ar an bhfoireann i gcomhtháthú acmhainn teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide (TFC)
g. Díograis agus féinspreagthacht na múinteoirí i leith leasa na scoláirí
h. Ranganna breise scrúduithe teistiméireachta á gcur ar fáil in am na múinteoirí féin.

3. Ardcháilíocht a bhaineann leis an gcúram a dhéantar do na scoláirí.

4. An córas tréadchúraim atá préamhaithe go láidir sna struchtúir mheánbhainistíochta agus in eagar na ranganna.

5. Foireann tacaíochta na scoláirí.

6. An tSeirbhís don Treoir agus Comhairleoireacht a théann ibhfad thar a bhfuil dlite dó ar an amchlár.

7. Saineolas in oideachas riachtanais speisialta.

8. Clár leathan ábhar ar churaclam na scoile.

9. Meas ar chlár agus ar bhainistiú na hIdirbhliana.

10. An sprid láidir agus an dea-atmaisféar folláin atá sa scoil.

11. An réimse mór imeachtaí seach-churaclaim agus comhchuraclaim atá ar fáil as obair dheonach na múinteoirí.

12. An coiste tuismitheoirí atá an-ghníomhach sa scoil.

Ceachtanna

13. Úsáid thairbheach á baint as acmhainní TFC sna ceachtanna.

14. Dáileáin réitithe a chuir leis an bhfoghlaim.

15. Modheolaíochtaí traidisiúnta agus cuir chuige níos gníomhaí san fhoghlaim á gcleachtadh agus an dá mhodh in úsáid go héifeachtach.

16. Athmhachnamh á dhéanamh ag na múinteoirí ar thorthaí an teagaisc agus na foghlama.

17. Straitéisí maithe ceistiúcháin sna ceachtanna.

18. Cur i láthair don fhoireann ar fad ar mholtaí na dtuairiscí cigireachta mar ghnáthnós ar mhaithe le téamaí comónta a aithint.

19. An oscailteacht a bhí go follasach i measc na múinteoirí i leith moltaí chun feabhais sna cruinnithe aiseolais leis na cigirí.

Réimse 2: Gníomhartha leantacha a rinneadh nó atá beartaithe le déanamh ó cuireadh críoch leis an ngníomhaíocht chigireachta chun tátail agus moltaí na cigireachta a chur i bhfeidhm

1. Tá sceideal athbhreithnithe agus meastóireachta leagtha amach ag an mBord Bainistíochta ar pholasaithe agus ar phríomhghnéithe na scoile. Tá plean forbartha tosaithe.

2. Lorgaíodh ionchur na dtuismitheoirí agus na scoláirí faoi athbhreithniú ar an gCód Iompair i Meitheamh 2014.

3. Beidh cruinniú idir bhaill an Bhoird, Comhairle na Scoláirí, agus Coiste na dTuismitheoirí i mí na Samhna 2014.

4. Tá cur chuige comónta don phleanáil ábhair sa scoil aontaithe ó Mheán Fómhair 2014.

5. Déanfar Ráiteas Misin na scoile a athbhreithniú roimh an Cháisc. Lorgófar ionchur na gcomhpháirtnéirí oideachais uile.

6. Beidh plé gairmiúil ag deireadh na bliana ag sealbhóirí poist leis an mbainistíocht shinsearach agus iarrfar orthu tuairisc a réiteach ar a gcuid post. Tá teimpléad aontaithe don obair sin.

7. Bunaíodh Coiste pleanála chun forbairt an teagaisc agus na foghlama a chur chun cinn.

8. Bhí cúrsa inseirbhíse foirne ar siúl ar mheasúnú chun foghlama i Lúnasa 2014.

9. Córas breathnóireachta ar ranganna le bheith i bhfeidhm tar éis an leath-théarma 2014.

10. Tá obair tosaithe ar lámhleabhair foirne a ullmhú chomh maith le polasaí foirmeálta ar mhaithe le múinteoirí nua a ionduchtú.

11. Bunaíodh Coiste pleanála chun Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte a eagrú agus a fhorbairt. D’fhreastail beirt mhúinteoirí ar chúrsa inseirbhíse dhá lá eagraithe ag an PDST agus beidh plean nua á fhorbairt i mbliana.

12. Is iad na spriocanna don phlean feabhsúcháin i mbliana ná:

a. Cruinneas na Gaeilge i measc na scoláirí agus na múinteoirí a fheabhsú

b. Níos mó deiseanna labhartha a thabhairt do na scoláirí sna ceachtanna

13. Táthar ag tabhairt faoi imeachtaí dearfacha a eagrú chun labhairt na Gaeilge a spreagadh sa scoil m.sh. comórtas físe.

14. Leanfar leis an anailís ar thorthaí na scrúduithe stáit. I scoil ar bith, áfach, ina bhfuil scoláirí de chumas níos fearr ná na noirm náisiúnta, ba cheart do thorthaí na scrúduithe a bheith níos fearr freisin. Cuirfear ár gcuid torthaí i gcomparáid leis na noirm náisiúnta ach cuirfear san áireamh freisin torthaí an mheasúnaithe iontrála agus déanfar nótaí tráchta orthu i gcomhthéacs ár scoláirí féin.

15. Tabharfar faoi na moltaí eile chomh luath agus is féidir linn.